4.03.2011

Metody rozliczania podatków:
W zależności od wybranej metody brana jest pod uwagę data wystawienia (metoda memoriałowa) lub data sprzedaży/zakupu (metoda kasowa) podczas rozliczania podatków na podstawie ewidencjonowanych dokumentów. Wyboru dokonuje się w panelu ustawień użytkownika, domyślnie wybierana jest metoda memoriałowa.