Klauzula informacyjna do kontaktu

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy następujące informacje:

1. Administrator danych osobowych
APUS Marek Opacki
15-007 Białystok, ul. Towarowa 2A/19
NIP: 966-124-63-81
REGON: 052014020

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to:
Marek Opacki
rodo@biurwodomu.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia Pani/Panu kontaktu z nami, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom:
a) świadczącym na rzecz Administratora usługi prawnej
b) dostawcy usługi lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, HR, księgowe, transportowe, kurierskie, serwisowe, agencyjne, szkoleniowe
c) podmiotom uprawionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich dostawców zgodnego z przepisami prawa adekwatnego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w imieniu administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską

6. Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.

7. Ma Pani/Pan prawo żądania:

a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art 15 RODO
b) sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO
c) usunięcia swoich danych – w granicach art. 17 RODO
d) ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO
e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO
f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie sowich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: rodo@biurwodomu.pl

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.