27.03.2014

Dostawy towaru lub usług, dla których podatnikiem jest nabywca:
Dodaliśmy możliwość rozliczania podatku VAT w sytuacji, gdy to nabywca jest płatnikiem.

Obowiązki po stronie sprzedawcy:
– wystawia fakturę VAT bez wykazania stawki i kwoty podatku z adnotacją, że podatek rozlicza nabywca lub ze wskazaniem właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy, wskazującego, że podatek rozlicza nabywca
– w deklaracji podatkowej (VAT-7, VAT-7K) dostawę wykazuje w poz. 31 (podstawę opodatkowania) – dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca

Obowiązki po stronie nabywcy:
– wystawia fakturę wewnętrzną opodatkowując nabycie stawką podstawową 23%
– zakup towarów wykazuje w deklaracji podatkowej (VAT-7, VAT-7K) w pozycjach: 31 (podstawę opodatkowania) i 32 (kwotę podatku) – dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca
– jeżeli zakupione towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego – w deklaracji (VAT-7, VAT-7K) wykazuje w pozycjach 41 (podstawę opodatkowania) i 42 (kwotę podatku) – nabycie towarów i usług pozostałych