program do zarządzania firmą przez internet

jesteś tutaj: strona główna / porady / Obniżone składki ZUS

Obniżone składki ZUS

W dniu 24 sierpnia 2005 roku, do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dodane zostały przepisy przewidujące możliwość płacenia niższych składek ZUS przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Artykuł 18a tej ustawy stanowi, iż podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Osoby korzystające z tego rozwiania nie mogły jednak prowadzić innej działalności gospodarczej w okresie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania nowej działalności.

Obniżone składki ZUS nie przysługują również osobom wykonującym działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, czynności wchodzące w zakres wykonywania działalności gospodarczej.

Obniżenie składek nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Mimo tego pozwala, osobom rozpoczynającym działalność na własny rachunek, płacić przez dwa lata prawie trzykrotnie niższe składki ZUS. Zamiast ponad 900 złotych, zapłacą jedynie około 300 złotych. Oczywiście osoba prowadząca działalność gospodarczą nie ma obowiązku płacenia niższych składek ZUS, gdyż od wysokości odprowadzanych składek zależy wysokość przyszłej emerytury lub renty, a niższe składki obniżą te świadczenia.