program do zarządzania firmą przez internet

jesteś tutaj: strona główna / porady / Jak założyć firmę

Jak załozyć firmę

Zakładanie nowej firmy wciąż wiąże się z odwiedzeniem kilku urzędów i instytucji. Od dawna obiecywane załatwienie wszystkiego w jednym okienku pozostaje marzeniem wszystkich świeżo upieczonych biznesmenów. W celu uniknięcia bezcelowego biegania, radzimy najpierw zapoznać się z proponowaną przez nas kolejnością załatwiania spraw.

1. Rejestracja w Urzędzie Miasta

Zakładanie firmy zaczynamy od złożenia zgłoszenia o wpis do ewidencji. W tym celu konieczne jest podanie danych osobowych, adresu zamieszkania oraz numer PESEL przedsiębiorcy. W celu potwierdzenia tych danych wymagane jest okazanie dowodu osobistego. Kolejne informacje to nazwy firmy, adresu siedziby i data rozpoczęcia działalności. W przypadku, gdy lokal, w którym prowadzona będzie działalność nie należy do nas, a na przykład jest to mieszkanie rodziców, konieczna jest umowa użyczenia. Na koniec należy określić rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Każda aktualizacja zakresu działalności jest płatna, radzimy więc dokładnie przemyśleć ten krok.
Opłata za zgłoszenie do ewidencji wynosi 100 zł. Teoretycznie urząd ma 14 dni na wydanie zaświadczenia o wpisie, w rzeczywistości jednak odbywa się to w ciągu kilku dnia, a nawet w dniu dokonania zgłoszenia.

2. Rejestracja w Urzędzie Statystycznym

W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy wystąpić, do właściwego względem adresu zamieszkania, Urzędu Statystycznego o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, a tym samym o nadanie numeru statystycznego REGON. Wniosek o wpis wypełnia się na formularzu RG-1, w którym należy podać podstawowy rodzaj planowanej działalności zgodny z deklaracją dokonaną przy wpisie do ewidencji. Do złożenia wniosku wymagane jest jeszcze ksero zaświadczenia o wpisie do ewidencji (oryginał do wglądu) oraz dowód osobisty.
REGON zostaje zwykle wydany tego samego lub następnego dnia, ale termin ostateczny to 14 dni. Wydanie wniosku jest bezpłatne.

3. Założenie konta bankowego i pieczątka

Pieczątka firmowa jest niezbędna między innymi przy składaniu deklaracji podatkowych. Zarówno wytwórcę pieczątki jak i jej wygląd można wybrać dowolnie. Należy jednak pamiętać aby zawierała nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP i REGON. Koszt pieczątki to około 20-50 zł.
Prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek posiadania firmowego rachunku bankowego. Obowiązkowe jest również powiadomienie Urzędu Skarbowego o wszelkich zmianach związanych z rachunkiem w ciągu 14 dni od ich zaistnienia. Wybór banku jest absolutnie dowolny, a więc po zapoznaniu się z aktualnymi ofertami należy wybrać najbardziej odpowiednią. Podczas zakładania konta bankowego potrzeba będzie pieczątka.

4. Rejestracja w Urzędzie Skarbowym

Po pierwsze konieczna jest rejestracja NIP. W przypadku, gdy osoba posiada już NIP, numer ten stanie się numerem firmy. W każdym przypadku konieczne jest jednak wypełnienie formularza NIP-1, w którym ewentualnie podajemy już posiadany numer. Konieczne jest również wybranie formy opodatkowania, a także zdecydowanie czy będzie się płatnikiem VAT. Polskie prawo podatkowe pozwala na wiele form opodatkowania do najbardziej popularnych należy jednak rozliczanie na zasadach ogólnych, ryczałt przychodów ewidencjonowany lub stawka liniowa.

5. Rejestracja w ZUS

W ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, każdy nowy przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić się do ZUS w celu zgłoszenia płatnika składek. Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne stanowi procent od zadeklarowanego dochodu, przy czym nie może on być mniejszy niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego. Od dnia 24.08.2005 początkujący przedsiębiorcy mają prawo do skorzystania z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne (ok. 250 zł). Zniżka ta trwa dwa lata i dotyczy tylko osób, które przez ostanie pięć lat nie prowadziły własnej działalności gospodarczej.

6. Rejestracja w Państwowej Inspekcji Pracy

W ciągu 30 dni od daty zatrudnienia pracownika, pracodawca musi powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników. Powinien też złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności. Krok ten jest wymagany tylko w przypadku zatrudniania pracowników.